FANDOM


No one likes the letter W. This page is to allow us to express the hatred of this letter.

FHUSDOIHFHIVCHDSIHQUOIHUHSDOIUGHSDOIUHXIJCHZOJFEDOIGSPJOIJHPOIERJPOIDJVPOIHCPAUHSFUIHQHSUGHGIUERHSODZNVODCJPXKMZKMXLKGDSOJGNROIHPOIRJFPODSIJFPOSDIHGPORIHPORHPODJZKXFJKDSHGPORHPIRTPOIJPOIPODIHPOASHFDPODSHGPOIGJHPOERIJPOERIJPODIHFPODHPODHCJJCHZPCHPOHAPOHPOIQHPIHPODIHGPOIRJPOERIJPOJFPODPFOISPOFIERHGPOIRPOBVPDHPOJFPKZJPFKPDOSIHGPOERTPOIEWJPOEIRPOEMFODMFPDSPODCSVDSJBFHTPORIJYPOITRJHPOIHGFPODIHFPOPOHZPOHPOIHPOAIHPOIHPOIHPQOIHPOIHPEOIHPOIHRPOIHPOGJHFPOHJTJH:LFKJGLXCKJ:LKDJF:DFDIHGJFDPOIHJPFDIGJF{OJFKJ"FK FKHB^*@$()%&@_*^$HJKHGSLKJHLKDHFJHLHXZLKJFKHHRHRETU%_&_*!&$*#^%&#!$^&^)~&^#)(&^$)(&#^$()&^#)%ASHGDHSADKJHKGSKGSAKHGDSKJHGZKJXCGKJHGKHGDFHDSOIHEROIUTHOIUE@&$^)(&!#)@^*&$^*!&@^#*&^(*~&6#(*&@^(!*$&%@(*#!^(@*#&%@$%(*@^#%^)!~^@--`*^#)(^@!$(&^#$#_&$@!#DKJHGSHDJFHJ

...

(to be continued)